อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ.ลำตะคอง นครราชสีมา