อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ อ.เมือง จ.ชลบุรี