อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี อ. เมือง จ.สุรินทร์