อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์