อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนลำดวนพทิยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์