อพ.สธ.จัดอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เรื่อง ผันสู่วิถีใหม่บนฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน