อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี