อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีพิทยา ต.โพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี