อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี