อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สมาชิกเป้าหมาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี