อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือ