อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน