อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่