อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่