อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โรงเรียนสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส