อพ.สธ.จัดอบรมปฏบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่น ๔/๒๕๕๒ ให้กับโรงเรียนสมาชิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี