อพ.สธ.เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่