อพ.สธ.เยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง