อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสมาชิก ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย