อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา