อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๒/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ลำตะคอง นครราชสีมา