อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๕/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ลำตะคอง นครราชสีมา