อพ.สธ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สมาชิกสังกัดกรุงเทพมหานคร รุ่น ๑/๒๕๕๓