อพ.สธ.ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น