อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์