อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี