อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๒๖/๒๕๕๓ ให้แก่โรงเรียนสมาชิกฯ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี และ กรุงเทพมหานคร