อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่