อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน