อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม อ.เมือง จ.ลำพูน