อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย