อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียน ตชด.เบตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา