อพ.สธ.เยี่ยมแนะนำให้กับกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดอุดร สกลนคร นครพนม มุกดาหาร