อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ จังหวัดขอนแก่น