อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดขอนแก่น