อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร