อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร