อพ.สธ.เยี่ยมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มรับป้ายเกียรติบัตรจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนพิมายวิทยา