อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร