อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร