อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร