อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์