อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก