อพ.สธ.เยี่ยมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด