อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่