อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา