อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา