อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา