อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา