อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านไร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่